Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

              

                 

 

 

REGNSKAPSOVERSIKT FOR ERIKS VENNER 2011
* BALANSE * Endringer
2011 2010 kr
Kasse 1008,32 2717,88      -1 709,56
Bank 204988,06 211204,54      -6 216,48
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum kontanter             205 996,38    213 922,42      -7 926,04
Utestående fordringer 0,00 1200,00      -1 200,00
Varelager                    694,31        1 067,18        -372,87
SUM OMLØPSMIDLER             206 690,69    216 189,60      -9 498,91
* ANLEGGSMIDLER *
Slepebåten Erik             129 600,00    129 600,00                -  
Inventar og verktøy               95 580,00      95 580,00                -  
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum anleggsmidler             225 180,00    225 180,00                -  
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
SUM EIENDELER TOTALT             431 870,69    441 369,60      -9 498,91
* GJELD *
Til gode MVA 6. Termin 2011                    801,00        3 645,00      -2 844,00
Annen kortsiktig gjeld                -3 909,01     -16 625,60     12 716,59
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum gjeld                -3 108,01     -12 980,60       9 872,59
* EGENKAPITAL *
Andelsbeviser i Erik               67 800,00      67 800,00                -  
Udekket tap/egenkapital             360 589,00    369 155,12      -8 566,12
Årsoverskudd/Underskudd 373,68 -8566,12       8 939,80
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum egenkapital             428 762,68    428 389,00         373,68
Sum gjeld og egenkapital            -431 870,69   -441 369,60       9 498,91
"===============================================================
DRIFTSREGNSKAP 2011 2010
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
* DRIFTSINNTEKTER *
Kontingenter               12 000,00      14 400,00      -2 400,00
Div. andre inntekter                 5 720,48      12 248,08      -6 527,60
Turinntekter på Erik               28 800,00      33 150,00      -4 350,00
Øl-vin-sprit-mineralvannsalg               22 728,31      25 028,00      -2 299,69
Salg avgiftsfritt  (Sluseavgifter)                 1 800,00        5 440,00      -3 640,00
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum salgsinntekter               71 048,79      90 266,08    -19 217,29
* DRIFTSUTGIFTER *
Div. varekjøp                 4 471,17        7 552,56      -3 081,39
Øl-vin-sprit-mineralvannkjøp               11 959,35      10 082,85       1 876,50
Flaskepant                    329,60          520,23        -190,63
Div. andre driftskostnader 1) kr 59 012,74 kr 86 147,30    -27 134,56
"------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sum driftsutgifter               75 772,86    104 302,94    -28 530,08
Avskrivninger ERIK                          -                   -                  -  
Avskr.Verktøy/Inventar                          -                   -                  -  
* FINANSINNTEKTER OG UTGIFTER *
Renteinntekter                 2 872,75        2 730,74         142,01
Renteutgifter                -  
Bank og postgirogebyrer                    175,00                 -           175,00
Resultat før ekstraordinære inntekter/utgifter                -2 026,32     -11 306,12       9 279,80
* EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER / UTGIFTER *
Gaver etc 2)                 2 400,00        2 740,00        -340,00
Utgifter p.g.a skade etc                -  
Overskudd/underskudd pr 31/12                    373,68       -8 566,12
1) Se note på baksiden!
2) Gaver se note på baksiden

 

SPESIFIKASJON AV POSTER ERIK 2011
1) Posten: Diverse andre driftskostnader
DUGNADSUTGIFTER/KURSER/MAT/SERTIFIKATER kr 5 732,00
BEHOLDNINGSENDRING VARER kr 372,87
DIESEL kr 0,00
DIVERSE DELER OG REKVISITA TIL MOTOR kr 0,00
P&I FORSIKRING + Kaskoforsikring Gard kr 17 380,00
VHF-KONSESJON/RADIOKONTROLL kr 697,00
ELKONTROLLGEBYR kr 0,00
SKIPSKONTROLLGEBYR kr 0,00
BEVILLINGSAVGIFT 2011 kr 3 500,00
MALING kr 898,35
FLÅTEINSPEKSJON kr 8 918,60
ANNET DIV. UTGIFTER ERIK 20013,92
SLUSEAVGIFTER INKL. BESTILLINGSGEBYR kr 1 500,00
TILSAMMEN kr 59 012,74
2) Spesifikasjon av gaver tur 16/7-11 Bacalaofestival i Brevik.
Bjørg & ? Damberg
Leif Harald Hansen, Harald Opland, Helge Martini, Gina & Ove Strand
Borgar Strand, Knut H. Olsen, Karl Anders Halvorsen, John Austad
Magnhild & Knut Fredriksen, Liv & Odd Stubberød, Kjell Tellefsen
Tore Risinggård, Tom Olsen, Svein A. Svendsen, Peter Collins
Gavene er bokført på fakturanr.:  207120   16.07.11
Det var med totalt 25 på turen til Brevik + 3 Mannskap

                      

 

        

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste