Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?    Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste

 

      

 

 

     

Ekstraordinær generalforsamling i foreningen

                  ERIKS VENNER

Tirsdag 18.11.2014 Kl. 18:00

Dagsorden:

Sak 1: Eierskifte  m/s «Erik»

Sak 2: Regnskap 2013

Arnold Nomme åpnet møtet, til referent ble Hans Ove Strand valgt.

Bekreftere ble Erik Svendsen og Leif Wersland.

Det er 11 stemmeberettigede av totalt 17 fremmøtte

  Sak 1: Forslag om at Skien Sjømandsforening overtar drift og eieransvaret av M/S Erik ble vedtatt enstemmig (11 stemmer for)

  Sak 2: Det ble vedtatt at regnskapet skal legges frem på Generalforsamlingen i 2015

  Møtet ble hevet kl. 18.28

                                    Skien den 18.11.2014

                                                Hans Ove Strand

                                                            Ref.

  …………………..                                                                 ……………………

   Erik Svendsen                                                                                      Leif Wersland

 

 

C:\Users\user\Desktop\MS Erik mappe\Erik logo\Møteplan&giro høst 2014.jpg                                                                                                                     

                                                 Skien Sjømandsforening

                                                                       Erik's Venner

                                                            Langbryggene 5, 3724 Skien

                                                                          Bankgiro: 2610 26 61981         

                                                                                                                                 Org. Nr.: 983 238 041

                                                         Referat fra Årsmøtet 25.mars 2015

Tilstede:

Arnold Nomme            Arne K Thormodsen

Borgar Strand              Ove A Evensen

Erik N Svendsen          John G Sanderhoff

John Haugen                Hans O Strand

John Austad

 

Sak 1 Åpning av årsmøtet v/Arnold Nomme

Sak 2 Valg av møteleder/referent: Arnold Nomme / Hans O. Strand ble valgt

Sak 3 Godkjenning Innkalling. Innkallingen ble godkjent med en merknad, Erik Svendsen

           påpekte at foreningens gateadresse var uteglemt.

Sak 4 Godkjenning av dagsorden. Dagsorden godkjent

Sak 5 Årsberetning 2014. Arnold Nomme leste opp årsberetning, ingen merknader.

Sak 6 Regnskap 2014. Hans Ove Strand forklarte regnskapet, dette er gjennomgått av revisor   

           og godkjent. Revisor hadde en kommentar, han ba oss undersøke hvordan lovverket er

           vedrørende salg og servering av alkohol om bord på m/s Erik.

           Det ble vedtatt å innhente relevant informasjon om regelverket vedrørende

          salg og servering av alkohol, dette legge frem i et eget møte.

Sak 7 Innkommende forslag. Forslag fra Skien Sjømandsforening om endring av vedtekter

           ble godkjent med to merknader, medlemsmøte byttes ut med "Årsmøte", salg av

           andeler og hvilke fordeler disse gir blir inkorporert i vedtektene.

           Ove Evensen og Arne Thormodsen ble gitt fullmakt til å gjøre disse endringene samt

           bevitne årsmøtereferatet.

Sak 8 Skien Sjømandsforening har valgt Arnold Nomme som leder i Erik's venner, han

           rapporterer til styret i Skien Sjømandsforening (§ 6 i vedtektene)

Skien 25.mars 2015

 Ove Evensen                                          Hans Ove Strand                           Arne K. Thormodsen

           Referent

    

 

 Startside   Historien om Erik   PRISLISTE  2018   Erik ledig?    Fra årsmøter   Jobb på Erik ?     Nyttige lenker Landsetting av ERIK   Bilder  2017

Vedtekter  Medlemliste